Algemene voorwaarden Privacy Policy


Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Dutch Ties. Dutch Ties is ingeschreven onder nummer 24395604 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Artikel 1. Definities
1.Dutch Ties is een onderneming welke luxe herenaccessoires aanbiedt. Accessoires kunnen online via www.dutchties.com gekocht worden. Verder ontwerpt en produceert Dutch Ties custom made accessoires.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Dutch Ties , zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites van Dutch Ties, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dutch Ties worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dutch Ties ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Dutch Ties. Dutch Ties is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 Indien u op gronden van de algemene voorwaarden van Dutch Ties restitutie ontvangt, kunt u de restitutie binnen 10 werkdagen verwachten. Dutch Ties is niet aansprakelijk indien deze termijn wordt overschreden door overmacht cq. door fouten en/of gebreken bij derden (bv. banken en creditcard maatschappijen).

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Handling- en verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De handling- en verzendkosten van bestellingen binnen Nederland EUR 1.99 voor een bestelling onder de 25 euro. De kosten voor overige verzendmethoden en landen staan aangegeven op www.dutchties.com.

4.3 Dutch Ties kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief handling- en verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met u. Betaling is mogelijk door:

a) Vooruitbetaling op de rekening zoals deze is aangegeven op uw online factuur.

b) Direct en online door middel van Paypal (MasterCard, Visa). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen via Paypal worden extra kosten berekend.

c) Via Ideal. Voor betalingen via Ideal worden extra kosten berekend

d) Onder Rembours, alleen beschikbaar voor klanten binnen Nederland

e) Contact indien u uw bestelling in ons filiaal in Hoogvliet Rotterdam komt afhalen.

5.2 De klant geeft Dutch Ties toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Dutch Ties

5.4 Als de levering op factuurbasis geschiedt, dan is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Indien de betaling na 14 dagen niet is voldaan is Dutch Ties gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen en de vordering uit handen te geven.

Artikel 6. Levering
6.1 Dutch Ties streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling of een akkoord van Paypal af te leveren. Hiertoe is Dutch Ties echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Dutch Ties kan worden toegerekend. Deze leveringstermijn is niet van toepassing als anders is aangegeven in de productbeschrijving.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Dutch Ties zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Dutch Ties verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retour zenden van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze retour worden gezonden.

De klant is echter gehouden het artikel eerst op eigen kosten te retourneren. Voor retouren gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via www.dutchties.com heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen retour worden gezonden. Retour zenden is mogelijk binnen 14 werkdagen na aflevering van de bestelling, mits er aan de volgende punten wordt voldaan;

 
* Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen  voor rekening van de koper. 
* Een onvoldoende gefrankeerde retourzending wordt niet geaccepteerd.
* Het retour gezonden artikel dient ongedragen, onbeschadigd en in de originele verpakking door ons te worden ontvangen.
* In geval van retourzending van de gehele bestelling wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen terugbetaald.
* Retourzendingen moeten afgeleverd worden op het adres van Dutch Ties. Kiala zendingen zullen dus niet opgehaald worden. 
 
8.2 Dutch Ties accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze retourgezonden zijn. 

8.3 Indien u kiest voor een Onder Rembours zending en deze vervolgens niet accepteert gaat u ermee akkoord dat u alsnog een nota dient te betalen van EUR 15,00 om de kosten van de Rembours zending te vergoeden.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Dutch Ties, dan wel tussen Dutch Ties en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Dutch Ties, is Dutch Ties niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dutch Ties

Artikel 10. Garanties
10.1 Dutch Ties staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

10.2 De garantietermijn van Dutch Ties bedraagt zes maanden. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. onjuist gebruik 2. beschadiging 3. diefstal 4. nalatigheid 5.slijtage.

10.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant als vakkundig aangewezen service/reparatiediensten herstel- of anderen werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

10.4 Onder garantie wordt verstaan dat Dutch Ties  zich verplicht houdt 1. kosten voor reparatie- en herstel werkzaamheden voor haar rekening te nemen, 2. in staat voor vervanging van het produkt door een gelijkwaardig produkt en, in het geval hiertoe geen redelijke mogelijkheid bestaat, 3. restitutie van de aankoopsom.

Artikel 11. Overmacht
Dutch Ties  heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Dutch Ties gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
·  zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
·  zullen Dutch Ties en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.


Correspondentie
Snoekenveen 1011
3205CL  SPIJKENISSE

E-Mail info@dutchties.com
Web http://www.dutchties.nl en http://www.dutchties.com

KvK regio Rotterdam: 24395604

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Dutch Ties